مکالمه گرامر راهنما تماس
دوره Level 1

اصول تلفظ و جمله سازی مبتدی

قیمت اصلی : 89 هزار تومن
قیمت با تخفیف : 69 هزار تومن
خرید دوره 1
دوره Level 2

جمله سازی سطح متوسط

قیمت اصلی : 89 هزار تومن
قیمت با تخفیف : 69 هزار تومن
خرید دوره 2
دوره Level 3

جمله سازی سطح پیشرفته

قیمت اصلی : 99 هزار تومن
قیمت با تخفیف : 69 هزار تومن
خرید دوره 3